Criteria Music Support Zuid-Holland

Om in aanmerking te komen voor Popunie Music Support Zuid-Holland dienen de aanvrager(s) en de aanvraag aan verschillende criteria te voldoen.

1. De aanvraag vooraf

 • De aanvraag dient uiterlijk acht weken voorafgaand aan het evenement digitaal of per post door de Popunie ontvangen te zijn en bestaat uit:
  A. het volledig ingevulde aanvraagformulier
  B. een uittreksel van de Kamer van Koophandel (alleen bij de eerste aanvraag)
  C. een korte inhoudelijke omschrijving van het evenement, (maximaal 2 A4tjes)
  D. de begroting (o.a. vergoedingen musici, geluid en licht, verwachte recette, fondsen en sponsoren). De baromzet kan buiten beschouwing blijven.
 • Het evenement waarvoor financiering gevraagd wordt vindt plaats in Zuid-Holland.
 • De aanvragende organisatie moet een rechtspersoon zijn met een cultureel hoofddoel (stichting of vereniging) en hoeft niet perse in Zuid-Holland gevestigd te zijn.
 • Op het event spelen minimaal drie ZH acts (bands, singer/songwriters, rappers, dj’s).
 • Deze acts moeten uit ZH komen en de amateurstatus bezitten. Dit wordt vertaald in een financiële bovengrens van € 1.000,- netto per optreden.
 • De Popunie zal bij een eerste positieve beoordeling een voorlopige beschikking sturen. Streven is deze binnen zes weken nadat de aanvraag ontvangen is te verzenden.
 • De Popunie draagt maximaal € 1.000,- bij in de kosten van een evenement, zijnde niet hoger dan 50% van de totale kosten van het event, de vergoedingen van de acts en het exploitatietekort. De bijdrage van de Popunie moet zoveel mogelijk rechtstreeks aan de muzikanten ten goede komen.
 • Op drukwerk en online media dient duidelijk leesbaar het logo van Popunie Music Support Zuid-Holland vermeld te worden. Dit logo kun je hier als PNG (scherm resolutie) en hier als EPS (drukwerk resolutie) downloaden.
 • Als het project plaatsvindt in het werkgebied van Fonds 1818 (regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten) dient ook dit Fonds 1818 logo op drukwerk en online media vermeld te worden.
 • Aanvragers kunnen jaarlijks maximaal vijf maal ondersteund worden vanuit Popunie Music Support Zuid-Holland. Bands/acts komen jaarlijks maximaal tien maal in aanmerking voor support om zoveel mogelijk verschillend talent aan bod te laten komen.

2. De afhandeling achteraf

 • Binnen twee maanden na afloop van het evenement moeten de spullen ter afwikkeling van de aanvraag door de Popunie ontvangen zijn, bestaande uit:
  A. kopieën van contracten, facturen etc van de optredende ZH acts
  B. de eindafrekening (werkelijke kosten en baten) waaruit het exploitatiesaldo blijkt
  C. een pr-afschrift waarop de support van de Popunie en Fonds 1818 vermeld wordt
  D. een korte evaluatie van het evenement inclusief de (geschatte) bezoekersaantallen
 • De Popunie zal binnen zes weken nadat voornoemde stukken ontvangen zijn een definitieve vaststelling dan wel afwijzingsbrief naar de aanvrager opsturen.
 • Uitbetaling van de bijdrage geschiedt binnen vier weken nadat de vaststellingsbrief aan de aanvrager is opgestuurd. Er worden geen voorschotten uitgekeerd.
 • Bij de beslissing over toekenning en vaststelling kan spreiding een rol spelen.
 • Het streven is elk kwartaal een evenredig aantal aanvragen te honoreren, om de mogelijkheid tot ondersteuning het hele jaar door open te houden.
 • Bij afwijzing kan de aanvrager binnen een termijn van dertig dagen, ingaande op de datum van de afwijzing, schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de Popunie.
 • Bij constatering van fraude vervalt ieder recht op een bijdrage.

Wil je een aanvraag doen? Download dan hier het aanvraagformulier, vul het volledig in en stuur het op naar:

Popunie
T.a.v. Martin Scheijgrond
Postbus 21450
3001 AL Rotterdam
martin@popunie.nl